Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

DZIENNIKI STRAŻNIKA DRZEW – przedstawiamy Państwu comiesieczny raport z naszej działalności w ramach projektu „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

DZIENNIK - luty 2022

Początek projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i finansowanego z Funduszy EOG. Strażnik Drzew zapoznał się z haromonogramem działań w ramach projektu, przewidzianych dla Strażnika Drzew oraz wszystkich działań powiązanych i zależnych, wraz z wytycznymi zawartymi w podręczniku projektowym. W pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół projektowy opracował harmonogram działań na wybranych osiedlach w zakresie rozpropagowania możliwości włączenia się mieszkańców do projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie. Na bieżąco prowadziliśmy analizę wniosków o wycinkę drzew umieszczonych na zakładce BIP Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Ekoportalu.  Kolejnym działaniem Strażnika Drzew były rozmowy telefoniczne z przewodniczącymi niektórych Rad Osiedli o możliwościach realizacji projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie. Następnie Strażnik Drzew dokonał oględzin drzew na terenie os: Śródmieście, Piastów, Andersa, Baranówka IV pod kątem realizowanego w projekcie „Szlaku drzew sędziwych”. Strażnik Drzew wraz z prawnikiem analizowali dokumenty dotyczące decyzji SKO, odrzucającej zaskarżenie decyzji o wycince drzew przy ul. Sportowej. Prowadzone były prace nad broszurą „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Strażnik Drzew wystąpił w programie Konrada Dudka pt. „Poranek z …” nadawanym w TV Rzeszów o problemach zieleni wysokiej w Rzeszowie. Wysłane zostało pismo do Zarządu Zieleni w Rzeszowie w sprawie nawiązania współpracy przy projekcie „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie” w szczególności opracowania „Szlaku drzew sędziwych”. Doszło do spotkanie Strażnika Drzew z Prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem na którym został poinformowany o rozporządzeniu powołania komisji ds. drzew, o którą Fundacja Będzie dziko wnioskowała. Strażnik Drzew spotkał się z koordynatorem projektu w sprawie materiałów promocyjnych, reklamy i komunikacji między osobami realizującymi projekt.  Omówione zostały szczegóły konferencji prasowej promującej projektu „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie”. Strażnik Drzew wziął udział w posiedzeniu Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. Ochrony Środowiska, na której omawiana była kwestia nadania topolom rosnącym na terenie rzeszowskich Olszynek ochrony pomnikowej. Strażnik zredagował i przesłał pisma do Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wykazującego, w oparciu o wykonane przez miejski Zarząd Zieleni trzy ekspertyzy dendrologiczne, na brak zasadności wniosku o wycinkę drzewa lipa drobnolistna przy ul. Sienkiewicza 12. Z pomocą prawników Strażnik Drzew przygotował i złożył wniosek o włączenie Fundacji Będzie Dziko, jako strony w sprawie w toczącym się postępowaniu. Lutowe działania Strażnika Drzew uwieńczyła konferencja prasowa przeprowadzana w Urban Lab w Rzeszowie.

DZIENNIK - marzec 2022

Strażnik Drzew kontaktował się z mieszkańcami os. Piastów (Społecznymi Strażnikami Drzew), a w szczególności ul. Dominikańskiej i B. Chrobrego, w okolicy których w październiku 2021 r. deweloper realizujący aktualnie inwestycję budowlana wyciął 42 drzew. Powodem była propozycja Prezydenta Miasta wykonania nasadzeń ze środków przekazanych przez dewelopera na osiedlu. Mieszkańcy mieli partycypować w lokalizacji nasadzeń i zapowiedziano spotkanie z nimi w tej sprawie. Poinformował również Panią z ul. Sportowej (Społeczna Strażniczka Drzew) o zaniechaniu zaskarżania odrzucenia skargi do SKO na decyzję Prezydenta w sprawie wycinki drzew w jej okolicy. Sprawa w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego miała nikłe szanse powodzenia. Odbyła się też rozmowa z Panią Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która została przewodniczącą komisji, w sprawie rozporządzenia powołującego funkcjonowanie Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew. Wyraziliśmy swoje niezadowolenie z ograniczenia funkcji komisji do spraw wycinek drzew. Zaznaczyliśmy, że Fundacja Będzie dziko inicjatorka powołania komisji wnioskowała w swym piśmie o znacznie szerszy zakres działań komisji, co do zarzadzania miejskim drzewostanem. Kwestie postanowiono odłożyć na czas późniejszy i uzgodnienia jej w trakcie prac zespołu komisji.  Ze Strażnikiem Drzew kontaktowała się Przewodnicząca Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych, przedstawiając mu aktualny problem z budową linii kolejowej przez działki ROD w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Omówiła cztery warianty przebiegu linii i prosiła o wsparcie w wybraniu najbardziej korzystnego dla działkowców wariantu nr 1. W związku ze zgłoszeniem wycięcia świerka na ul. Żurawiej 12, Strażnik Drzew wezwał Straż Miejską i wnioskował o udostepnienie dokumentów związanych z tą wycinką. Strażnik Drzew uczestniczył w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, której głównym tematem było wydanie opinii w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Mieszka I i Lwowskiej, oraz przesunięcia znajdujących się tam przystanków. Mieszkanka Stalowej Woli zgłosiła poważny problem w tej miejscowości gdzie planowanych jest do wycięcia w ścisłym centrum miasta 150 drzew. Przesłała do przeanalizowania sporą dokumentację, z którą się zapoznał Strażnik Drzew. Strażnik Drzew wziął udział w zorganizowanym panelu dyskusyjnym przez miejski Urban Lab w temacie „Zieleń, a zmiany klimatu”. Nagrał materiał w Rzeszowskim Radio o celach i założeniach projektu „Drzewa sędziwe w Rzeszowie”. Standardowo skanowane były udostępniane przez urzędy dokumenty związane z wnioskami o wycinkę drzew, jak również dla celów statystycznych decyzje i zgłoszenia zezwoleń na wycinkę drzew.  Zespół projektowy uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem Zarządu Zieleni Miejskie w Rzeszowie w celu omówienia współpracy przy realizacji projektu „Drzewa sędziwe w Rzeszowie”, a w szczególności „Szlaku drzew sędziwych”. Zespół dyskutował również o kształcie i zawartości broszury „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Strażnik Drzew uczestniczył w webinarze z Piotrem Tyszko-Chmielowcem „Czy i jak nie ciąć drzew” organizowanego przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia.

DZIENNIK - kwiecień 2022

Miesiąc rozpoczął się od posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, na której omawiano kilka spraw z czego najważniejszą była rozbudowa Teatru im Wandy Siemaszkowej w wyniku której groziło wycięcie trzech drzew pomnikowych rosnących przy teatrze. Inną sprawą było zgłoszenie do przekonsultowania inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odnośnie inwestycji związanej z wymianą rur ciepłowniczych w obrębie os. Krakowska Południe. Przesłane zostały mapki do przeanalizowania. Kontynuowana była sprawa lipy przy ul. H. Sienkiewicza, do której zostaliśmy dopuszczeni jako fundacji w charakterze strony. Po wielu konsultacjach i poprawkach została zakończona robocza wersja broszury „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Zespół projektowy uczestniczył w spotkaniu z Piotrem Tyszko-Chmielowcem w Rzeszowie w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ekoskop „Oko na klimat” w Urban Labie. Tematem spotkania było pytanie: „Co drzewa mogą dla klimatu?” W tym miesiącu odbyły się też dwa posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew. Nagłośniliśmy w mediach i rozmawialiśmy w urzędach w szczególności w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, miejski Wydziale Ochrony Środowiska o problemie wycinki pomników przyrody przy realizacji rozbudowy Teatru im. W. Siemaszkowej, ostatecznie teatr zmienił koncepcję i drzewa zostały ocalone. Jednak cały czas toczyły się zmagania o ustanowienie pomników przyrody w Olszynkach i przy ul. Cwiklińskiej.

Analizowaliśmy w terenie możliwości wywieszenia banerów projektowych w najbliższej okolicy drzew, które znajdą się na „Szlaku drzew sędziwych”. Z inicjatywy jednego z rodziców nawiązany został kontakt z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie i rokuje dalszą współpracą w zakresie edukacji związanej z dbałością o drzewa. Pod koniec miesiąca wywiesiliśmy wszystkie banery w bliskiej lokalizacji okazałych drzew mających znaleźć się w projekcie. Standardowo Strażnik interweniował w pomniejszych sprawach skanował udostępnione dokumenty, odbierał zgłoszenia, rozmawiał z zainteresowanymi ochroną drzew oraz kontynuował rozpoczętą sprawę lipy przy ul. Sienkiewicza 12.

DZIENNIK - maj 2022

Maj rozpoczął się pod znakiem wizyt na wielu rzeszowskich osiedlach, podczas których Strażnik Drzew dokonywał przeglądu drzew i typowania wśród nich okazów, co do których planujemy wystąpić o ustanowienie ochrony pomnikowej; wytypowano m. in. platan i dąb na placu zabaw przy pętli autobusowej ul. Łukasiewicza, dąb na placu zabaw w Paku Inwalidów Wojennych, topolę szarą przy skrzyżowaniu ul. Przy Torze i Alei Wyzwolenia oraz sosnę czarną i dąb w Parku w Słocinie.

Trwały również przygotowania do spotkania z mieszkańcami na osiedlu Andersa w Rzeszowie, został wyznaczony termin, przygotowano i rozwieszono na osiedlu plakaty. Do spotkania doszło 10 maja, podczas którego została wykonana dokumentacja fotograficzna. Strażnik Drzew przedstawił cele spotkania i zapisał chętne osoby do dalszej współpracy, bieżącego monitoringu oraz informowania o zagrożeniach.

Strażnik Drzew prowadził rozmowy z firmą GREENTEC z Krakowa w sprawie wykonania pomiaru obciążeniowego na lipie przy ul. Sienkiewicza 12 w celu jednoznacznego stwierdzenia statyki drzewa. Zredagowano również, przy wsparciu prawników, pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie lipy. W tej sprawie zakończyliśmy też zbieranie materiału dowodowego i przygotowujemy się do zaskarżenia decyzji Urzędu Marszałkowskiego o wycięcie lipy przy ul. Marszałkowskiej 12 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie Strażnik Drzew prowadził z pozytywnym skutkiem rozmowy z dyrekcją Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie wykonania testu obciążeniowego drzewa. Zaplanowano spotkanie z wykonawcą usługi w celu rozważenia możliwości wykonania pomiaru.

 

Odebraliśmy zgłoszenie z ul. Dominikańskiej o niewłaściwych nasadzeniach w Parku Inwalidów Wojennych wokół górki saneczkowej. Strażnik Drzew poinformował o tej sytuacji Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie i udał się osobiście na miejsc w parku, celem zweryfikowania zgłoszenia. Ustalono, że z uwagi na to, że nasadzenia są nowe, z kwietnia tego roku, to trudno uznać na tak wczesnym etapie czy nasadzenia w rzeczywistości zostały źle wykonane i z oceną należy się wstrzymać co najmniej do jesieni. Temat ten zostanie poruszony na planowanym spotkaniu z mieszkańcami na osiedlu Piastów.

Przekazano również do analizy kancelarii prawnej sprawy wycinki drzew na ul. Dominikańskiej pod kątem prawidłowości procedur co do wykonalności decyzji o wycince w toku sprawy o dopuszczenie podmiotu (Fundacji?) do udziału w sprawie w charakterze strony. Powierzono kancelarii prawnej również sprawę dotyczącą ustanowienia pomnikiem przyrody dębu przy ul. Ćwiklińskiej, wobec niepewnego losu wniosku w tej sprawie.

12 maja Strażnik Drzew brał udział w Posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew przy Prezydencie, omówiono siedem spraw wycinek drzew opiniując każdą. Zaś w dniu 19 maja w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Rzeszowa na którym zapoznano radnych z ekspertyzą drzew topoli kanadyjskiej wykonanej przez Tomasz Jaworskiego.

Również 19 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami os. Baranówka IV „Porozmawiajmy o drzewach i o nas”, z udziałem radnego Mateusza Maciejczaka. Na spotkaniu, pomimo dużych emocji, udało się udzielić mieszkańcom niezbędnych informacji o cel spotkania i rozdać ulotki informacyjne i ustalić dalsze działania.

Strażnik Drzew uczestniczył również w dyskusji w ramach projektu Stowarzyszenia Ekoskop „Oko na klimat” w celu uświadomienia funkcji drzew w kwestiach klimatycznych, przedstawiono też możliwości energetyki odnawialnej. Prezentacja została przygotowana przez twórcę portalu Nauka o Klimacie Pana Marcina Popkiewicza.

Strażnik Drzew spotkał się z wykładowcami i studentami Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego i rozmawiał o możliwości współpracy przy miejskich projektach z uwzględnieniem ochrony drzew, zachowania dobrych praktyk i standardów w zarządzaniu drzewostanem.

W tym miesiącu odbyły się również oględziny drzew w Stalowej Woli w oparciu o inwentaryzację z 2018r. dr. Władysława Bobka.

Odbieraliśmy zgłoszenia obywatelskie dotyczące okaleczenia korzeni, nielegalnej wycinki i złamania procedur przy wydawaniu zezwolenia na wycinkę, podejmowaliśmy dalsze kroki, dokonywaliśmy oględzin i wykonywaliśmy dokumentację zdjęciową. W większości spraw podjęliśmy dalsze kroki w odpowiednich instytucjach.

Strażnik Drzew dokonał oględzin lip przeznaczonych do wycinki w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Mieszka i Lwowskiej, wykonał dokumentację fotograficzną w celu jej pokazania na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, i udowodnienia, że kilkunastoletnie drzewa w dobrej kondycji witalnej nadają się do przesadzenia, a nie do wycięcia.

Pod koniec miesiąca odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Piast, przy udziale radnego Waldemara Kotuli, rozmawialiśmy o problemach komunikacyjnych w sprawie zieleni na linii administracja osiedla – mieszkańcy. Obejrzeliśmy drzewa osiedlowe, planowany zjazd z ulicy Dąbrowskiego, gdzie z tym przedsięwzięciem kolidują dwa kasztanowce. Omówiono alternatywne do wycinki rozwiązania usprawniające ruch przy tym zjeździe ale pozwalające na zachowanie drzew.

Strażnik Drzew brał udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew w dnu 27 maja 2022r. Omówiono na spotkaniu inwestycję budowy żłobka i przedszkola przy ul. Strzelców oraz ronda przy ulicy Lwowskiej i Mieszka I. W pierwszym przypadku będzie wystosowany wniosek do jednostek miejskich uczestniczących w procesach inwestycyjnych o włączanie na przedwstępnym etapie planistycznym inwestycji inspektora nadzoru do zarządzania zielenią. W drugim powstał wniosek o przesadzenie młodych lip przeznaczonych na wycinkę.

Miesiąc zakończył się udziałem Strażnika Drzew w Konferencji naukowej w Katowicach pt. „Tryumf nauki w walce nad przestępczością”, wygłoszenie mowy inauguracyjnej o: Skuteczności prawa w ochronie drzew.

 

DZIENNIK - czerwiec 2022

Strażnik Drzew wspólnie z Przewodniczącym Rady Osiedla Króla St. Augusta dokonał częściowego przeglądu drzew przy VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Króla Augusta i na ul. Sportowej.

Strażnik Drzew brał udział w warsztatach Fundacji Ekorozwoju w Kiczkowie „Drzewa sędziwe, ochrona i odtwarzanie alei”.

Prowadzona była również dalsza diagnostyka drzew projektowych, ich pomiary i rekomendacje.

W trakcie pobytu przy okazji diagnozowania drzew w okolicach Rzeszowa, gościliśmy eksperta Instytutu Drzewa z Wrocławia Pana Mariusz Krynickiego. Zaprosiliśmy go do wspólnego obejrzenia kilku rzeszowski drzew w problematycznej lipy przy ul Sienkiewicza 12. Przy badaniach sondą dendrologiczną okazało się, że drzewo ma w znacznym stopni zainfekowane i rozkładające się korzenie. W rekomendacji Pana Krynickiego zalecał odstąpienie od próby obciążeniowej i wycięcie drzewa lub pozostawienia bezpiecznego świadka. Zatem obrona tego drzewa została zaniechana, o czym poinformowaliśmy Zarząd Zieleni w Rzeszowie.

Na ul. Miłocińskiej odbyła się interwencja w sprawie wycinki drzew. Zgłoszenie otrzymaliśmy od właścicielki pobliskiej szkółki drzew, zaniepokojonej spłoszonymi ptakami gniazdującymi w koronach wycinanych drzew. Została zawiadomiona Policja, która prawdopodobnie nie podjęła interwencji (zgłaszająca obserwowała okolicę przez kolejne kilka godzin i nie widziała patrolu).

13 czerwca odbyło się spotkanie przy dębie na ulicy Fredry w związku ze zbliżającymi się pracami przebudowy drogi zlokalizowanej w sąsiedztwie drzewa. Przybyli przedstawiciele inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, wykonawcy firmy- STRABAG, Zarządu Zieleni i Wydziału Ochrony Środowiska. Fundację i Strażników Drzew reprezentowali: Irena Paterek, Irena Cymbalista, Zbigniew Mieszkowicz. Z racji braku przygotowania do rozmowy ze strony inwestora i wykonawcy spotkanie zostało przełożone.

W czerwcu odbyły się również spotkania z mieszkańcami osiedla 1000-lecia i Śródmieścia, w Rzeszowskich Olszynkach, prawie całość spotkania poświęcona była temu bardzo ennemu przyrodniczo rejonowi miasta.

Strażnik Drzew uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Ekoskop pt. „Skrzydlatorium” w ramach projektu „Oko na klimat” z wystawą fotografii „Piękne i okaleczone” oraz pokazem edukacyjnym narzędzi dendrologicznych pod hasłem: „Jak rozmawiać z drzewami”.

Ponadto Strażnik Drzew brał dział w Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta, podczas której zajmowano się sprawą pomnika przyrody – wiąz na ul. Spytka Ligęzy na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych, w związku z planowanymi pracami przy ociepleniu fundamentów, które prawdopodobnie będą naruszać strefę ochronną drzewa.

Zajmowaliśmy się również przygotowaniem konkursu: „Drzewa świadkowie naszych losów”, odebrano w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przeznaczone na konkurs książki. Przygotowywaliśmy wnioski o objęcie ochroną pomnikową drzew.

Strażnik Drzew dokonywał też w terenie oględzin drzew do omówienia na Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew. Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew z udziałem Strażnika odbyło się 24 czerwca.

 

Standardowo skanowane były udostępniane przez urzędy dokumenty związane z wnioskami o wycinkę drzew, jak również dla celów statystycznych decyzje i zgłoszenia zezwoleń na wycinkę drzew.

Strażnik Drzew zapoznał się z problemem wykonania robót instalacji gazowych i kolizji z drzewami na os. 1000 -lecia, odbył spotkanie i obchód z kierownikiem administracji. Brał również udział w sesji terenowej posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w Olszynkach.

Fundacja brała udział w Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury – Inicjatywy Oddolne. Zostało przygotowane stoisko z banerami, wystawą „Piękne i okaleczone”, publikacjami, ulotkami i zademonstrowano prosty sprzęt do oceny kondycji drzewa (młotek dendrologiczny i sondę glebową).

Dokonywaliśmy również analizy inwestycji Wisłokostrady zagrażającej obszarom zieleni położonym w okolicach Kopca Konfederatów Barskich i nabrzeża Wisłoka, który jest terenem szczególnie cennym przyrodniczo. Strażnik Drzew szczegółowo analizował mapki i dokumenty umieszczone na BIP dotyczące tej inwestycji. W Urban Lab w Rzeszowie ul. 3-Maja 13 odbyło się spotkanie z udziałem Strażnika Drzew dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kopca Konfederatów Barskich.

Podjęta została również interwencja w sprawie wycinki drzew na ul. Klonowej. Administracja osiedla planowała wyciąć trzy drzewa – uszkodzoną w wichurze czereśnię i dwie akacje. Strażnik zarekomendował przebadanie czereśni pod kątem możliwości jej ocalenia oraz wystosował zapytanie mailowe o przyczynę podjęcia decyzji o wycince akacji, które wydają się zdrowe.

DZIENNIK - lipiec 2022
Lipiec rozpoczął się spotkaniem w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie w celu omówienia inwestycji wymiany rur ciepłowniczych na osiedlu Krakowska Południe w sposób jak najmniej kolidujący i uszczuplający stan drzewostanu osiedla.
Strażnik drzew wziął udział w spotkaniu dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej Strażnik monitorował związane z tym zagrożenia, niestety przełożone w czerwcu spotkanie z przedstawicielami inwestora i wykonawcy tj. – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, oraz firmy STRABAG finalnie nie odbyło się z powodu braku zainteresowania tych ostatnich. Nie obyło się niestety bez przycinki konarów dębu – bez zachowania elementarnych zasad chirurgii drzewnej, brak użycia zdezynfekowanych ręcznych narzędzi, w zamian niezgodne ze standardami cięcia piłą motorową.
Strażnik podejmował też interwencję w sprawie usychających nasadzeń w mieście, odnotowano, że przyczyną jest brak podlewania i panujące wysokie temperatury.
W lipcu dwukrotnie gościliśmy w Aktualnościach TVP Rzeszów, 11 lipca nagranie dotyczyło przypadków całkowitej niemal eliminacji zieleni przy rewitalizacji rynków miast a inspiracją do materiału był przypadek ostatnio przeprowadzonej rewitalizacji rynku w Leżajsku, która odbiła się szerokim echem w całym kraju. Natomiast 19 lipca Strażnik wypowiadał się na temat uszkodzeń korzeni przy prowadzonej inwestycji oświetlenia w Olszynkach nad Wisłokiem i zwracał uwagę na nieustający problem braku dbałości o drzewa przy planowaniu różnego rodzaju inwestycji.
Przeprowadzono również akcję informacyjną wśród zarządców terenów z drzewami w Rzeszowie, rozesłano mailowo materiały informacyjne – standardy pracy na i przy drzewach, które mogą przyczynić się do korzystniejszego dla otoczenia rozwiązywania zagadnień z zielenią wysoką, zaprosiliśmy zarządców do wspólnych konsultacji i wymiany doświadczeń.
Odebraliśmy zgłoszenie wycinki dwóch klonów przy ul. W. Pola 7. Jako powód wycięcia podano zagrożenie bezpieczeństwa. Mieszkanka dokonująca zgłoszenia przygotowała petycję, którą Strażnik Drzew przeanalizował i uzupełnił swoimi uwagami. Oceniono, że jedno drzewo jest wypróchniałe, ale stopień wypróchnienia wymaga dalszego zbadania, a nie wycinki.
22 lipca Strażnik Drzew brał udział w Posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego, które poprzedziły oględziny drzew, będących tematem planowanych spraw do omówienia. W przygotowaniach do posiedzenia uczestniczyła pani dr Agata Ćwik z Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którą ustalono sposób zaprezentowania pomysłu na wdrożenie standardów postępowania z drzewami na Komisję Dialogu Społecznego ds. drzew.
Podjęte zostały działania w sprawie planowanej przez Spółdzielnię Nowe Miasto wycinki klonu w okolicach ul. Podwisłocze 2 i 4. Okazałe drzewo, będące w bardzo dobrej kondycji nieznacznie koliduje z konstrukcją dachu pergoli śmietnikowej, co stało się powodem planów wycinki. Przygotowane zostało pismo dla mieszkańców w celu wyrażenia sprzeciwu wraz z propozycjami innych rozwiązań.
Przygotowano również wniosek o ustanowienie pomnika przyrody z drzewa rosnącego przy ul. Św. Mikołaja 3 w Rzeszowie z gatunku jesion pensylwański. W międzyczasie zbierano materiały do mikro historii o drzewach wchodzących w skład „Szlaku drzew pomnikowych”.
Zajmowano się zgłoszeniem niepokojącej sytuacji związanej z niszczeniem drzew przez sprzęt ciężki na budowie bloków mieszkalnych ul. Graniczna 8. Strażnik Drzew wystąpił o udostępnienie dokumentów w tej sprawie do Wydziału Ochrony Środowiska z racji, że było tam wydawane zezwolenie na wycięcie części drzew.
Zajmowaliśmy się również zgłoszeniem i wyjaśnieniem w Zarządzie Zieleni Miejskiej powodu oznaczenia drzew na cmentarzu przy ul. Podkarpackiej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że ma być tam zdejmowany posusz w koronie z oznaczonych drzew.
DZIENNIK - sierpień 2022

Sierpień upłynął pod znakiem przygotowań do utworzenia miejskiej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Szlak drzew pomnikowych”. Od 4 do 22 sierpnia odbyły się charakterystyczne pomiary dla drzew, przy pomocy drona mierzono rozpiętość koron i wysokość drzew, dokonano dokładnego położenia GPS. Dokonywano opisów przyrodniczych i warunków siedliskowych drzew zaplanowanych do miejskiej ścieżki: platanu przy ulicy Zamkowej, dębu przy ulicy Fredry, bzu czarnego przy ulicy Grodzisko, jesionu przy ulicy Partyzantów, topoli przy ulicy Przy Torze, lipy przy ulicy Pod Kasztanami, dębu w fosie zamku od ulicy Pod Kasztanami, dębu przy ulicy Chrobrego a także pomników przyrody tj. wiązu przy ulicy Spytki Ligęzy, jesionu przy ulicy Moniuszki, lipy przy ulicy Jałowego w pobliżu kortów. Przeanalizowano i pogrupowano zebrane dane, zestawiono z istniejącymi już informacjami o danych drzewach i porównano je.

Strażnik Drzew przeanalizował zgłoszoną wcześniej sytuację na osiedlu 1000-lecia, gdzie doszło do uszkodzenia korzeni wynikłego z przeprowadzenia ścieżki przez skwer drzew między blokiem przy ulicy Sienkiewicza 3, a ulicą Marszałkowską, a także wykopu przy narożniku bloku przy ulicy Sienkiewicza 3. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku została wykonana dokumentacja fotograficzna.

Początkiem sierpnia odbyła się wspólna inspekcja drzew na ulicy Podleśnej w Rzeszowie, gdzie zaplanowano wycinkę drzew. Strażnik Drzew wraz z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa oceniał stopień przysłaniania strumienia światła przez drzewa i zasadność ich usunięcia. Sprawa będzie rozpatrywana na kolejnym posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, gdzie przedłożone zostaną wyniki oględzin w terenie.

W sierpniu dwukrotnie udzielaliśmy pomocy merytorycznej w sprawach wycinek zgłoszonych poprzez Messengera Strażników Drzew.

Zajęliśmy się również zgłoszeniem przez jednego z osiedlowych/terenowych Strażników Drzew problemu zaasfaltowania do samej kory pnia drzewa przy nowo powstałej szkole przy ul. Kwiatkowskiego. Opublikowaliśmy post na facebookowym profilu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie, zawierający zdjęcia i nasz komentarz. Post zyskał duży zasięg (ponad 7 000 wyświetleń), zyskał też zainteresowanie w mediach lokalnych. Po publikacjach wykonawca usunął asfalt z bezpośredniego sąsiedztwa drzewa.

25 sierpnia Strażnik Drzew wziął udział w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Rzeszów, na którym zajmowano się m. in. projektem uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody – dębów szypułkowych rosnących na terenie należącym do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Ponadto przyjęto na Komisji wnioski Fundacji o ustanowienie ochroną pomnikową bzu czarnego rosnącego przy ulicy Grodzisko 5 oraz topoli kanadyjskiej przy ciągu pieszo-rowerowym w rzeszowskich Olszynkach.

Końcem sierpnia analizowano dokumentację udostępnioną przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa dotyczącą wycinki drzew w mieście w okresie od kwietnia do maja br. oraz umieszczono uzyskane dane w tabelce wyników.

Strażnik Drzew spotkał się z koordynatorem projektu w celu omówienia sposobu (grafiki, układu na stronie,) umieszczania informacji o drzewach z Szlaku drzew pomnikowych na przeznaczonej w tym celu stronie i podstronach internetowych.

DZIENNIK - wrzesień 2022

Początkiem września otrzymaliśmy sygnał od mieszkańca Rzeszowa o zasypaniu korzeni i pni drzew przy budowie stacji kolejowej Politechnika w Rzeszowie. Opublikowaliśmy materiał zdjęciowy na Facebooku. W przypadku tej inwestycji nie mogliśmy odnaleźć odpowiedzialniej osoby w strukturach PKP; kierownik robót, będący na miejscu, obiecał odsypać drzewa z ziemi.

W dniach 3 – 4 września Strażnik Drzew uczestniczył w organizowanym przez zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Żywica Festiwalu Ludzi i Drzew w Obornikach Śląskich. Dwudniowy festiwal obfitował w ciekawe warsztaty, szkolenia i prelekcje dotyczące m. in. ochrony drzew.

6 września odbyło się spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia EKOSKOP w celu omówienia dalszych wspólnych działań mających na celu wdrożenie w mieście standardów prac na i w obrębie drzew. Ustaliliśmy potrzebę wystąpienia do Prezydenta miasta w celu podjęcia bardziej zdecydowanych działań co do Standardów, wyznaczyliśmy oczekiwaną kolejność działań i wskazaliśmy na oczekiwane rezultaty.

Fundacja przeprowadziła analizę udostępnionych na nasz wniosek przez Miejski Zarząd Zielni umów o wykonanie i utrzymanie nasadzeń w Rzeszowie w bieżącym roku. Zwracaliśmy się o to w związku z zaobserwowaniem dużej ilości uschniętych młodych drzew na terenie miasta. Umowy zostały przeanalizowane pod kątem zawartych ustaleń dotyczących podlewania i pielęgnacji nowo nasadzonych drzew. Stwierdziliśmy, że zawarte w umowach zalecenia są prawidłowe, a tak duże straty w nasadzeniach wynikają z niewywiązywania się ze zobowiązań zleceniobiorcy i opóźnionej reakcji Zarządu Zieleni Miejskiej.

Przy analizie danych dotyczących jednego z drzew zaliczonego do „Szlaku drzew pomnikowych”, odkryliśmy, że według informacji zawartych na stronach internetowych istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Rzeszowie na ul. Św. Mikołaja, rośnie największy w Europie jesion pensylwański. Podjęliśmy kroki zmierzające do potwierdzenia tego faktu w innych placówkach tj. Arboretum w Bolestraszycach, Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jednakże żadna z tych placówek nie pomogła nam w weryfikacji naszych informacji i pozostaliśmy przy własnych ustaleniach. W tej sprawie odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Skoczylasem Dyrektorem Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab, w sprawie wspólnych działań promocyjnych co do podania informacji o rosnącym w Rzeszowie jesionie pensylwańskim. Ustalono zakres działań promocyjnych i możliwości poprawienia warunków bytowych samego drzewa.

24 września odbyło się organizowane przez Fundację wyjazdowe Szkolenie o drzewach i ich prawach, które było kierowane do zainteresowanych mieszkańców. Wydarzenie odbyło się w Arboretum w Bolestraszycach, miało charakter rodzinny i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

21 i 29 września Strażnik Drzew uczestniczył w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew. 21 września omawiane były wnioski wycięcia drzew złożone przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych, przedstawiona została sytuacja przez Miejski Zarząd Dróg, co do prac na ul. Fredry w okolicy dębu oraz prac przy rozbudowie ul. Warszawskiej. Poruszona została również kwestia przesadzenia lip przy przebudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej z Mieszka I. Na kolejnym posiedzeniu omawiana była sprawa związana z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie wycięcia drzew na ul. Podleśnej w Rzeszowie, które zacieniają nowopowstałą instalację oświetleniową. Przy wielu głosach krytyki dla braku wzięcia pod uwagę rosnących drzew na etapie projektowania i wykonania oświetlenia ulicznego lub też dobrania odpowiednich konstrukcji lamp tak aby nie trzeba było wycinać drzew, ostatecznie, ze względów bezpieczeństwa, komisja warunkowo wyraziła akceptację na złożenie wniosku do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zezwolenie na wycinkę drzew.

W związku z informacją od mieszkanki Łańcuta Fundacja podjęła działania w sprawie wycinki drzew na osiedlu generała Maczka. Przeanalizowaliśmy otrzymane informacje i dokumentację fotograficzną, odnieśliśmy do zdjęć tej okolicy z mapy google i planujemy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie dokumentów w tej sprawie do Urzędu Miasta w Łańcucie.

DZIENNIK - październik 2022

Początkiem października Strażnik Drzew zmuszony był podjąć interwencję w sprawie wycinki drzew związanej z inwestycją prowadzoną przy rozbudowie ulic Lwowskiej i Mieszka I w Rzeszowie; dostaliśmy sygnał od mieszkańca Rzeszowa, że rozpoczęła się wycinka drzew topól włoskich pod inwestycję drogową co było o tyle zaskakujące, że jako Fundacja czekaliśmy na stanowisko Miejskiego Zarządu Dróg m. in. w kwestii możliwości przesadzenia części drzew. Strażnik Drzew udał się na miejsce wycinki w celu dokonania oględzin i stwierdzenia ilości wyciętych drzew. Powiadomione o tej sytuacji zostały media a na forach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia i dyskusja o celowości wycinki i samej inwestycji. Strażnik Drzew przeprowadził rozmowy w miejskim Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, gdzie Pani Dyrektor, będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew, postanowiła wezwać Miejski Zarząd Dróg do wyjaśnień w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca zdecydowała się też na zwołanie Komisji w trybie pilnym w sprawie realizacji przez MZD inwestycji: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową instalacji świetlnej” pod kątem możliwości przesadzenia drzew. Do rozwiązania problemu inwestycji przy ul. Lwowskiej i Mieszka I włączyli się radni, a dziennikarze na spotkaniu w Ratuszu pytali Prezydenta o sytuację.

Miejski Zarząd Dróg poinformował, że wedle ich szacunków przesadzenie 12 lip będzie kosztować niespełna 500 000 zł. Strażnik Drzew podjął się sprawdzenia realności tej wyceny, udało się ustalić, że przesadzenia można dokonać o wiele mniejszym kosztem.

Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew obyło się 11 października, miało dość emocjonujący przebieg i nie zakończyło się żadnym kompromisowym rozwiązaniem. Miejski Zarząd Dróg stał na stanowisku, że nie musi mieć akceptacji Komisji, bo ma zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) umożliwiającą im wycinkę drzew a ponieważ termin rozpoczęcia prac jest już przekroczony to nie ma już czasu na rozważania co do losu drzew. Sytuacja stała się patowa i w zasadzie o dalszych jej rozstrzygnięciach będzie decydował Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

W październiku Strażnik Drzew dokonał kilku przeglądów drzewostanów: w trakcie przeglądu drzewostanu Parku przy ulicy Rycerskiej Strażnik Drzew wykrył nielegalną wycinkę drzewa o średnicy około 43 cm, po konsultacji z Zarządem Zieleni i właścicielem terenu tj. Urzędem Marszałkowskim zdecydowano, że sprawa zostanie zgłoszona do miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa. Podczas przeglądu drzew w Parku Jedności Polonii z Macierzą Strażnik Drzew ujawnił zagrażającą upadkiem jednego z konarów wierzbę, co zostało zgłoszone do zarządcy Miejskiego Zarządu Zieleni w celu szczegółowej diagnozy i decyzji co do drzewa. Strażnik dokonywał również terenowych oględzin drzew, wytypowanych na podstawie analizy danych zawartych w Ekoportalu i BIP-ie. Wizytowana była również budowa hali sportowej I LO ul. 3-go Maja, gdzie rośnie pomnikowy dąb. Strażnik Drzew przeanalizował sporządzoną wcześniej dokumentację fotograficzną i dostępne dokumenty budowlane dotyczące tej inwestycji. W związku z wieloma niejasnościami sprawa została zgłoszona do Przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew, która zdecydowała włączyć ją do obrad na najbliższym posiedzeniu.

Przeglądnięte zostały sprawy wniesione do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, kilka z nich zostało bez informacji o rozstrzygnięciu. Strażnik Drzew ustalił, że wszystkie te sprawy zostały umorzone. Urząd Marszałkowski udostępnił, w odpowiedzi na wcześniejszy wniosek, decyzje o wycinkach za miesiąc: czerwiec, lipiec, sierpień, które to zostały zeskanowane dla potrzeb Fundacji.

20 października odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska przy Radzie Miasta Rzeszów, w której wziął udział Strażnik Drzew. Omawiane i przegłosowane zostały uchwały w zakresie zintensyfikowania działań Prezydenta w programie „Zero emisyjności do 2030 r.”, ustanowienia trzech pomników przyrody, wykonania zbiegów pielęgnacyjnych na pomnikowych lipach. Przewodniczący komisji, na wniosek Strażnika Drzew, zdecydował się ponowić zapytanie do Prezydenta odnośnie powołania instytucji patrolu ekologicznego. Pozytywnie przyjęto również prośbę o wsparcie Komisji Ochrony Środowiska dla inicjatywy wdrożenia standardów dla drzew pilotowaną przez Sieć Oko dla Klimatu.

21 października Strażnik Drzew brał udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, na którym omówiono sprawy zabezpieczenia pomnika przyrody przy rozbudowie hali sportowej I LO przy ul. 3-go Maja i rozbudowy drogi ul. Uroczej, Zielonej i Granicznej. W pierwszej sprawie Strażnik Drzew zwrócił uwagę na wiele niedociągnięć i nieprawidłowych praktyk przy realizacji zaleceń dendrologicznych dębu. Zalecono zbadanie wód gruntowych, nawadnianie i zastosowanie się do zaleceń z ekspertyzy dendrologicznej np. mikoryzacji systemu korzeniowego.

W drugiej z poruszonych spraw postanowiono ponownie zweryfikować ilość drzew do przesadzenia, ponieważ zarówno z dokumentacji inwentaryzacji zieleni jak i z dokumentacji fotograficznej wynikło, że do przesadzenia może nadawać się znacznie więcej drzew niż zakładano.

25 października Strażnik Drzew wziął udział w sesji Rady Miasta, na której procedowano uchwały o objęciu ochroną prawną kilku drzew, zatwierdzenie uchwały o wykonanie zabiegów na pomnikach przyrody lipach przez Uniwersytet Rzeszowski oraz uchwały o zintensyfikowaniu działań Prezydenta w zakresie Zero emisyjności Rzeszowa do 2030 roku. Ważnym elementem sesji była też uchwała o planie przestrzennego zagospodarowania Kopca Konfederatów Barskich jednego z bardziej cennych obszarów przyrodniczo-historycznych w Rzeszowie.

Standardowo reagowaliśmy na zgłoszenia osób indywidualnych: otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkanki ulicy Krzywoustego w Rzeszowie o wycięciu modrzewia przy ul. Krzywoustego 5. Sprawdziliśmy sprawę wycinki na którą zostało wydane zezwolenie. Kolejne zgłoszenie dotyczyło prac instalacyjnych, prowadzonych na ulicy Spiechowicza w Rzeszowie przez Zakład Gazowniczy, prace ciężkim sprzętem były prowadzone w wykopach, w obrębie systemu korzeniowego drzew i doprowadziły jego uszkodzenia. Zgłosiliśmy sprawę do Wydziału Ochrony Środowiska i interweniowaliśmy w MZBM, do którego teren należy. Ci ostatni obiecali interwencję u kierownika prowadzącego prace. Po sygnale Strażnika Drzew o zabiegach pielęgnacyjnych na cmentarzu przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, została dokonany przegląd sposobu wykonani cięć i ich zakresu.

Miesiąc zakończył się pod znakiem pracy w terenie. Strażnik Drzew badał zieleń wysoką pod kątem wyszukiwania drzew pomnikowych w rejonie osiedla Zalesie w Rzeszowie. Zostały wytypowane dwa dęby i platan przy stadionie na Zalesiu, które Fundacja zgłosi do ochrony pomnikowej. Podobna wizytacja miała miejsce w Parku w Miłocinie.

DZIENNIK - listopad 2022

 

Miesiąc rozpoczął się od oględzin uszkodzonych drzew na terenie budowy hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4. Wcześniej Fundacja zgłosiła okaleczenie drzew do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i została dopuszczona jako strona w sprawie, skutkiem czego mogła uczestniczyć we wszystkich działaniach administracyjnych w tym oględzinach drzew. W oględzinach uczestniczyli inspektorzy Urzędu Marszałkowskiego, administrator z ramienia szkoły i przedstawiciel Fundacji. Sporządzony został protokół jako materiał do analizy pod katem decyzji w sprawie.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zmienił nazwę na Wydział Klimatu i Środowiska i ten ostatni, już o nowej nazwie udostępnił nam wnioskowane wcześniej dokument decyzji o usunięcie drzew, jak również zgłoszenia z terenów prywatnych o wycinkach. Standardowo skanowanie i analiza tej dużej ilości dokumentów, potwierdziła, że w zakresie wycinki przodują i to w znacznym stopniu właściciele terenów prywatnych, co częściowo tłumaczone jest sytuacją energetyczną kraju (drogi gaz i energia elektryczna).

 

Odbyło się też kolejne spotkanie w sprawie wdrażania standardów drzew na terenie miasta Rzeszowa. Zaplanowane zostało spotkanie w tej sprawie w Wydziale Klimatu i Środowiska na dzień 14 grudnia br. Wspólnie z Stowarzyszeniem EKOSKOP i architektką krajobrazu, razem jesteśmy w sieci „OKO DLA KLIMATU”, ustaliliśmy interesujące nas kwestie do omówienia i spisaliśmy harmonogram wdrażania do przedstawienia na spotkaniu.

 

Z Fundacją skontaktowała się drużyna harcerska, której zależy na najmniejszej ingerencji w aktualny krajobraz Kopca Konfederatów Barskich i zaniepokojona jest planami zagospodarowania przestrzennego tego terenu, jak również planowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie inwestycji: drogowej Wisłokostrady i kolejowej Centralny Port Komunikacyjny. Przesłaliśmy im stosowne dokumenty w posiadaniu których byliśmy w celu zapoznania się z tematem, a w niedługim czasie spotkaliśmy się razem, by porozmawiać o możliwościach i działaniach które podejmiemy. Po długiej dyskusji i swoistej „burzy mózgów” zdecydowaliśmy się stworzyć petycję i poszukać sprzymierzeńców w sprawie, od zwykłych ludzi, po organizacje społeczne i polityczne. Pierwszym elementem będzie uruchomienie petycji w formie internetowej i papierowej.

 

Pod koniec miesiąca odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew, przedstawiciel Fundacji wziął w niej udział w sposób zdalny. Konsekwentnie sprzeciwiając się wycięciu wszystkich lip przy inwestycji drogowej na ul. Lwowskiej/Mieszka I, uważając, że przedstawiona z dużym opóźnieniem ekspertyza przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, jest ogólna, w dużej części mija się z zagadnieniem, czyli: możliwością przesadzenia lip i ostatecznie nie daje drzewom żadnej szansy na przetrwanie w innym miejscu.

 

W ciągu miesiąca zwyczajowo udzielaliśmy telefonicznych wskazówek co do możliwości występowania w obronie drzew. Znamiennym było zgłoszenie od Pani z ul. Dąbrowskiego gdzie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie planował z niezrozumiałych powodów redukcję korony lipy (ogłoszenie na klatce by nie parkować z powodu cięć), Pani zgłosiła nam ten fakt, zrobiła zdjęcia drzewa jeszcze przed cięciem, a my poprosiliśmy Wydział Klimatu o Środowiska, by zainterweniował i jeśli ta przycinka jest konieczna to tylko na tyle ile to niezbędne. Pomniejszych zgłoszeń było jeszcze klika. Sami informowaliśmy mailowo Wydział Klimatu i Środowiska o wysypie owocników łuskwiaka (grzyb) przy drzewie pomnikowym jesionie wyniosły na ul. Moniuszki 3.

DZIENNIK - grudzień 2022

W pierwszych dniach miesiąca dowiedzieliśmy się o ekspertyzie, która zniweczyła nasze starania o przesadzenie drzew (w większości lip) przy rozbudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej/Mieszka I. Ekspertyza naszym zdaniem ogólnikowa i nierzetelna (wykazaliśmy w niej kilka istotnych błędów) została uhonorowana, a drzewa skazane na wycinkę.

 

Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Stowarzyszeniem Ekoskop rozpoczęliśmy intensyfikować prace nad standardami drzew w Rzeszowie. 14 grudnia 2022 r odbyło się w rzeczonym wydziale spotkanie na którym ustalono min. Przyjazd do Rzeszowa dr inż. Piotra tyszko-Chmielowca z prezentacją standardów dla urzędników, radnych i zarządców terenów w Rzeszowie. Jako grupa społeczna mieliśmy również w w yniku tego spotkania określić kompetencje osoby pełniącej stanowisko (planowane) Rzecznika Drzew przy Prezydencie Rzeszowa.

 

Nadal skanowane i analizowane były dokumenty do kwerendy wycinek drzew za 2022 r. Tutaj Wydział Klimatu i Środowiska z sporym poślizgiem udostępniał nam dokumenty, co po części było zrozumiałe z powodu ich ilości.

 

Nadal dzwoniono do nas w sprawie interwencji np. wycinka wierzby w Parku Wypoczynku i Rekreacji, czy kasztanowiec jadalny ul. Wyspiańskiego 37. W pierwszy przypadku w zasdzie było za późno, a sprawdzone dokumenty nie wykazywały wad prawnych. Kasztanowiec jadalny okazał się uszkodzony w szyjce korzennej, prawdopodobnie kosą żyłkową i pomimo młodego wieku nie rokował dobrze na przyszłość.

DZIENNIK - styczeń 2023

Styczeń był miesiącem finalizacji w zbieraniu i opracowywaniu danych do projektowej strony www.pomnikowedrzewa.rzeszow.pl ,z szczególnym uwzględnieniem drzew objętych Szlakiem drzew pomnikowych w Rzeszowie. Sprawdzaliśmy poprawność pomiarów i nazw taksonów drzew, kończyliśmy wizie terenowe i mikro historie  do poszczególnych drzew.

 

Doradzaliśmy przed rozpoczęciem rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Miodowej w Rzeszowie w zakresie postępowania co do występującej tam zieleni wysokiej i możliwościach jej zachowania w czasie prac budowlanych.

 

25 stycznia uczestniczyliśmy w emocjonującej debacie zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski nt. Rezerwatu Lisia Góra pt. „Lisia Góra: Ratujmy dęby przed zabójczą dziczą!” Prowadzący i prezentujący badania i rekomendacje w tym obszarze dr hab. Andrzej Bobiec przedstawiał dość kontrowersyjną wizję ratowania dębów na Lisiej Górze. Nasze negatywne stanowisko zostało przedstawione w czasie debaty i przyczyniło się wraz z innymi negatywnymi ocenami planów do dorzucenia tej koncepcji.

 

26 stycznia wzięliśmy udział w Komisji Ochrony Środowiska przy Radzie Miasta Rzeszowa, gdzie min. został jednomyślnie zatwierdzony projekt uchwały ustanawiającej ochronę pomnikową nad drzewem topola kanadyjska rosnącym w Olszynkach o co jako Fundacja będzie dziko wnioskowaliśmy.

 

Pomniejsze sprawy to porady telefoniczne w sprawie drzew, których w tym miesiącu było trzy i tyczyły np. czyją własnością jest drzewo i kto za nie odpowiada, lub jakie są przepisy w przypadku zaśmiecania posesji przez liście i owoce spadające z drzewa na sąsiedniej posesji.

DZIENNIK - luty 2023

Miesiąc rozpoczęliśmy od posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew. Dla zobrazowania ilości rozpatrywanych wniosków pozwoliliśmy sobie przedstawić całość harmonogramu posiedenia:

1) Informacja o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie powołania

Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew.

2) Informacja o wnioskach złożonych w imieniu Członków Komisji do WI i MZD, oraz

odpowiedzi na wnioski

3) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew i krzewów dla opracowywanej

dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę dróg od ul. Jana Pawła II do ul.

Budziwojskiej w Rzeszowie – Pełnomocnik Promost Consulting Sp. z o.o. sp. k.

4) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew zaplanowanej w ramach realizacji

inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Makuszyńskiego” – Miejski Zarząd Dróg.

5) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew i krzewów zaplanowanej w ramach

realizacji inwestycji pn. „Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul.

Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych” – Miejski Zarząd Dróg.

6) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew zaplanowanej w ramach realizacji

inwestycji pn. „Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul.

Wywrockiego” – Miejski Zarząd Dróg.

7) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew zaplanowanej w ramach inwestycji

drogowej pn.”Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskicj” – Miejski Zarząd

Dróg.

8) Omówienie i zaopiniowanie wycinki drzew zaplanowanej w ramach sieci cieplnej

kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ul. Bohaterów i Witkacego w Rzeszowie –

MPEC.

9) Informacja w sprawie wniosku Wydziału Inwestycji dotyczącego usunięcia drzew w

związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej na

terenie działki o nr ewid. 441, przy ul. Miodowej w Rzeszowie – WI.

 

Tego samego dnia w roli obserwatora byliśmy na spotkaniu Polskiego Związku Działkowców Okręgu Podkarpackiego, gdzie omawiano problem budowy drogi przez Rodzinny Ogród Działkowy im. Wieniawskiego, gdzie do wycięcia planowanych jest około 300 drzew. Spora część spotkania poświęcona była wyjaśnianiu przebiegu drogi i czyje działki zostaną naruszone. Z racji braku ostatecznego kształtu tej inwestycji, trudno było się zorientować po mapce projektowej ile drzew i z jakiego powodu zostaną wycięte, ponieważ drzewa nie były na niej naniesione.

 

16 lutego odbyła się, wcześniej zaplanowana prezentacja standardów drzew przez dr inż. Piotra Tyszko-Chmielowca dla urzędników, radnych i zarządców terenów zieleni w Rzeszowie.

 

Tego miesiąca odbyła się druga Komisja Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew, gdzie również nie brakowało spraw spornych i problemowych w szczególności z Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg.

 

Intensywnie promowaliśmy stronę w celu uzyskania wystarczającej ilości wejść, oceny jej funkcjonalności i wyglądu. Zbieraliśmy przygotowane ankiety, analizowaliśmy uwagi, a tam gdzie trzeba nanosiliśmy poprawki.

 

22 lutego dobyło się spotkanie podsumowujące projekt na które zaprosiliśmy uczestników projektu, dziennikarzy i współpracujące instytucje.

SZLAK DRZEW POMNIKOWYCH.png