Drzewa pomnikowe w Rzeszowie

DZIENNIKI STRAŻNIKA DRZEW – przedstawiamy Państwu comiesieczny raport z naszej działalności w ramach projektu “Drzewa Sędziwe w Rzeszowie”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

DZIENNIK - luty 2022

Początek projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i finansowanego z Funduszy EOG. Strażnik Drzew zapoznał się z haromonogramem działań w ramach projektu, przewidzianych dla Strażnika Drzew oraz wszystkich działań powiązanych i zależnych, wraz z wytycznymi zawartymi w podręczniku projektowym. W pierwszym miesiącu realizacji projektu zespół projektowy opracował harmonogram działań na wybranych osiedlach w zakresie rozpropagowania możliwości włączenia się mieszkańców do projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie. Na bieżąco prowadziliśmy analizę wniosków o wycinkę drzew umieszczonych na zakładce BIP Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Ekoportalu.  Kolejnym działaniem Strażnika Drzew były rozmowy telefoniczne z przewodniczącymi niektórych Rad Osiedli o możliwościach realizacji projektu Drzewa Sędziwe w Rzeszowie. Następnie Strażnik Drzew dokonał oględzin drzew na terenie os: Śródmieście, Piastów, Andersa, Baranówka IV pod kątem realizowanego w projekcie „Szlaku drzew sędziwych”. Strażnik Drzew wraz z prawnikiem analizowali dokumenty dotyczące decyzji SKO, odrzucającej zaskarżenie decyzji o wycince drzew przy ul. Sportowej. Prowadzone były prace nad broszurą „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Strażnik Drzew wystąpił w programie Konrada Dudka pt. „Poranek z …” nadawanym w TV Rzeszów o problemach zieleni wysokiej w Rzeszowie. Wysłane zostało pismo do Zarządu Zieleni w Rzeszowie w sprawie nawiązania współpracy przy projekcie „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie” w szczególności opracowania „Szlaku drzew sędziwych”. Doszło do spotkanie Strażnika Drzew z Prezydentem Rzeszowa Konradem Fijołkiem na którym został poinformowany o rozporządzeniu powołania komisji ds. drzew, o którą Fundacja Będzie dziko wnioskowała. Strażnik Drzew spotkał się z koordynatorem projektu w sprawie materiałów promocyjnych, reklamy i komunikacji między osobami realizującymi projekt.  Omówione zostały szczegóły konferencji prasowej promującej projektu „Drzewa Sędziwe w Rzeszowie”. Strażnik Drzew wziął udział w posiedzeniu Komisji Rady Miasta Rzeszowa ds. Ochrony Środowiska, na której omawiana była kwestia nadania topolom rosnącym na terenie rzeszowskich Olszynek ochrony pomnikowej. Strażnik zredagował i przesłał pisma do Departamentu Ochrony Środowiska Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wykazującego, w oparciu o wykonane przez miejski Zarząd Zieleni trzy ekspertyzy dendrologiczne, na brak zasadności wniosku o wycinkę drzewa lipa drobnolistna przy ul. Sienkiewicza 12. Z pomocą prawników Strażnik Drzew przygotował i złożył wniosek o włączenie Fundacji Będzie Dziko, jako strony w sprawie w toczącym się postępowaniu. Lutowe działania Strażnika Drzew uwieńczyła konferencja prasowa przeprowadzana w Urban Lab w Rzeszowie.

DZIENNIK - marzec 2022

Strażnik Drzew kontaktował się z mieszkańcami os. Piastów (Społecznymi Strażnikami Drzew), a w szczególności ul. Dominikańskiej i B. Chrobrego, w okolicy których w październiku 2021 r. deweloper realizujący aktualnie inwestycję budowlana wyciął 42 drzew. Powodem była propozycja Prezydenta Miasta wykonania nasadzeń ze środków przekazanych przez dewelopera na osiedlu. Mieszkańcy mieli partycypować w lokalizacji nasadzeń i zapowiedziano spotkanie z nimi w tej sprawie. Poinformował również Panią z ul. Sportowej (Społeczna Strażniczka Drzew) o zaniechaniu zaskarżania odrzucenia skargi do SKO na decyzję Prezydenta w sprawie wycinki drzew w jej okolicy. Sprawa w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego miała nikłe szanse powodzenia. Odbyła się też rozmowa z Panią Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która została przewodniczącą komisji, w sprawie rozporządzenia powołującego funkcjonowanie Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew. Wyraziliśmy swoje niezadowolenie z ograniczenia funkcji komisji do spraw wycinek drzew. Zaznaczyliśmy, że Fundacja Będzie dziko inicjatorka powołania komisji wnioskowała w swym piśmie o znacznie szerszy zakres działań komisji, co do zarzadzania miejskim drzewostanem. Kwestie postanowiono odłożyć na czas późniejszy i uzgodnienia jej w trakcie prac zespołu komisji.  Ze Strażnikiem Drzew kontaktowała się Przewodnicząca Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych, przedstawiając mu aktualny problem z budową linii kolejowej przez działki ROD w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Omówiła cztery warianty przebiegu linii i prosiła o wsparcie w wybraniu najbardziej korzystnego dla działkowców wariantu nr 1. W związku ze zgłoszeniem wycięcia świerka na ul. Żurawiej 12, Strażnik Drzew wezwał Straż Miejską i wnioskował o udostepnienie dokumentów związanych z tą wycinką. Strażnik Drzew uczestniczył w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, której głównym tematem było wydanie opinii w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Mieszka I i Lwowskiej, oraz przesunięcia znajdujących się tam przystanków. Mieszkanka Stalowej Woli zgłosiła poważny problem w tej miejscowości gdzie planowanych jest do wycięcia w ścisłym centrum miasta 150 drzew. Przesłała do przeanalizowania sporą dokumentację, z którą się zapoznał Strażnik Drzew. Strażnik Drzew wziął udział w zorganizowanym panelu dyskusyjnym przez miejski Urban Lab w temacie „Zieleń, a zmiany klimatu”. Nagrał materiał w Rzeszowskim Radio o celach i założeniach projektu „Drzewa sędziwe w Rzeszowie”. Standardowo skanowane były udostępniane przez urzędy dokumenty związane z wnioskami o wycinkę drzew, jak również dla celów statystycznych decyzje i zgłoszenia zezwoleń na wycinkę drzew.  Zespół projektowy uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem Zarządu Zieleni Miejskie w Rzeszowie w celu omówienia współpracy przy realizacji projektu „Drzewa sędziwe w Rzeszowie”, a w szczególności „Szlaku drzew sędziwych”. Zespół dyskutował również o kształcie i zawartości broszury „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Strażnik Drzew uczestniczył w webinarze z Piotrem Tyszko-Chmielowcem „Czy i jak nie ciąć drzew” organizowanego przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia.

DZIENNIK - kwiecień 2022

Miesiąc rozpoczął się od posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, na której omawiano kilka spraw z czego najważniejszą była rozbudowa Teatru im Wandy Siemaszkowej w wyniku której groziło wycięcie trzech drzew pomnikowych rosnących przy teatrze. Inną sprawą było zgłoszenie do przekonsultowania inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odnośnie inwestycji związanej z wymianą rur ciepłowniczych w obrębie os. Krakowska Południe. Przesłane zostały mapki do przeanalizowania. Kontynuowana była sprawa lipy przy ul. H. Sienkiewicza, do której zostaliśmy dopuszczeni jako fundacji w charakterze strony. Po wielu konsultacjach i poprawkach została zakończona robocza wersja broszury „ABC bardzo zielonego aktywisty”. Zespół projektowy uczestniczył w spotkaniu z Piotrem Tyszko-Chmielowcem w Rzeszowie w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ekoskop „Oko na klimat” w Urban Labie. Tematem spotkania było pytanie: „Co drzewa mogą dla klimatu?” W tym miesiącu odbyły się też dwa posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew. Nagłośniliśmy w mediach i rozmawialiśmy w urzędach w szczególności w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, miejski Wydziale Ochrony Środowiska o problemie wycinki pomników przyrody przy realizacji rozbudowy Teatru im. W. Siemaszkowej, ostatecznie teatr zmienił koncepcję i drzewa zostały ocalone. Jednak cały czas toczyły się zmagania o ustanowienie pomników przyrody w Olszynkach i przy ul. Cwiklińskiej.

Analizowaliśmy w terenie możliwości wywieszenia banerów projektowych w najbliższej okolicy drzew, które znajdą się na „Szlaku drzew sędziwych”. Z inicjatywy jednego z rodziców nawiązany został kontakt z II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie i rokuje dalszą współpracą w zakresie edukacji związanej z dbałością o drzewa. Pod koniec miesiąca wywiesiliśmy wszystkie banery w bliskiej lokalizacji okazałych drzew mających znaleźć się w projekcie. Standardowo Strażnik interweniował w pomniejszych sprawach skanował udostępnione dokumenty, odbierał zgłoszenia, rozmawiał z zainteresowanymi ochroną drzew oraz kontynuował rozpoczętą sprawę lipy przy ul. Sienkiewicza 12.

DZIENNIK - maj 2022

Maj rozpoczął się pod znakiem wizyt na wielu rzeszowskich osiedlach, podczas których Strażnik Drzew dokonywał przeglądu drzew i typowania wśród nich okazów, co do których planujemy wystąpić o ustanowienie ochrony pomnikowej; wytypowano m. in. platan i dąb na placu zabaw przy pętli autobusowej ul. Łukasiewicza, dąb na placu zabaw w Paku Inwalidów Wojennych, topolę szarą przy skrzyżowaniu ul. Przy Torze i Alei Wyzwolenia oraz sosnę czarną i dąb w Parku w Słocinie.

Trwały również przygotowania do spotkania z mieszkańcami na osiedlu Andersa w Rzeszowie, został wyznaczony termin, przygotowano i rozwieszono na osiedlu plakaty. Do spotkania doszło 10 maja, podczas którego została wykonana dokumentacja fotograficzna. Strażnik Drzew przedstawił cele spotkania i zapisał chętne osoby do dalszej współpracy, bieżącego monitoringu oraz informowania o zagrożeniach.

Strażnik Drzew prowadził rozmowy z firmą GREENTEC z Krakowa w sprawie wykonania pomiaru obciążeniowego na lipie przy ul. Sienkiewicza 12 w celu jednoznacznego stwierdzenia statyki drzewa. Zredagowano również, przy wsparciu prawników, pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie lipy. W tej sprawie zakończyliśmy też zbieranie materiału dowodowego i przygotowujemy się do zaskarżenia decyzji Urzędu Marszałkowskiego o wycięcie lipy przy ul. Marszałkowskiej 12 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jednocześnie Strażnik Drzew prowadził z pozytywnym skutkiem rozmowy z dyrekcją Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie wykonania testu obciążeniowego drzewa. Zaplanowano spotkanie z wykonawcą usługi w celu rozważenia możliwości wykonania pomiaru.

 

Odebraliśmy zgłoszenie z ul. Dominikańskiej o niewłaściwych nasadzeniach w Parku Inwalidów Wojennych wokół górki saneczkowej. Strażnik Drzew poinformował o tej sytuacji Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie i udał się osobiście na miejsc w parku, celem zweryfikowania zgłoszenia. Ustalono, że z uwagi na to, że nasadzenia są nowe, z kwietnia tego roku, to trudno uznać na tak wczesnym etapie czy nasadzenia w rzeczywistości zostały źle wykonane i z oceną należy się wstrzymać co najmniej do jesieni. Temat ten zostanie poruszony na planowanym spotkaniu z mieszkańcami na osiedlu Piastów.

Przekazano również do analizy kancelarii prawnej sprawy wycinki drzew na ul. Dominikańskiej pod kątem prawidłowości procedur co do wykonalności decyzji o wycince w toku sprawy o dopuszczenie podmiotu (Fundacji?) do udziału w sprawie w charakterze strony. Powierzono kancelarii prawnej również sprawę dotyczącą ustanowienia pomnikiem przyrody dębu przy ul. Ćwiklińskiej, wobec niepewnego losu wniosku w tej sprawie.

12 maja Strażnik Drzew brał udział w Posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew przy Prezydencie, omówiono siedem spraw wycinek drzew opiniując każdą. Zaś w dniu 19 maja w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Rzeszowa na którym zapoznano radnych z ekspertyzą drzew topoli kanadyjskiej wykonanej przez Tomasz Jaworskiego.

Również 19 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami os. Baranówka IV „Porozmawiajmy o drzewach i o nas”, z udziałem radnego Mateusza Maciejczaka. Na spotkaniu, pomimo dużych emocji, udało się udzielić mieszkańcom niezbędnych informacji o cel spotkania i rozdać ulotki informacyjne i ustalić dalsze działania.

Strażnik Drzew uczestniczył również w dyskusji w ramach projektu Stowarzyszenia Ekoskop „Oko na klimat” w celu uświadomienia funkcji drzew w kwestiach klimatycznych, przedstawiono też możliwości energetyki odnawialnej. Prezentacja została przygotowana przez twórcę portalu Nauka o Klimacie Pana Marcina Popkiewicza.

Strażnik Drzew spotkał się z wykładowcami i studentami Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego i rozmawiał o możliwości współpracy przy miejskich projektach z uwzględnieniem ochrony drzew, zachowania dobrych praktyk i standardów w zarządzaniu drzewostanem.

W tym miesiącu odbyły się również oględziny drzew w Stalowej Woli w oparciu o inwentaryzację z 2018r. dr. Władysława Bobka.

Odbieraliśmy zgłoszenia obywatelskie dotyczące okaleczenia korzeni, nielegalnej wycinki i złamania procedur przy wydawaniu zezwolenia na wycinkę, podejmowaliśmy dalsze kroki, dokonywaliśmy oględzin i wykonywaliśmy dokumentację zdjęciową. W większości spraw podjęliśmy dalsze kroki w odpowiednich instytucjach.

Strażnik Drzew dokonał oględzin lip przeznaczonych do wycinki w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Mieszka i Lwowskiej, wykonał dokumentację fotograficzną w celu jej pokazania na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. drzew, i udowodnienia, że kilkunastoletnie drzewa w dobrej kondycji witalnej nadają się do przesadzenia, a nie do wycięcia.

Pod koniec miesiąca odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedla Piast, przy udziale radnego Waldemara Kotuli, rozmawialiśmy o problemach komunikacyjnych w sprawie zieleni na linii administracja osiedla – mieszkańcy. Obejrzeliśmy drzewa osiedlowe, planowany zjazd z ulicy Dąbrowskiego, gdzie z tym przedsięwzięciem kolidują dwa kasztanowce. Omówiono alternatywne do wycinki rozwiązania usprawniające ruch przy tym zjeździe ale pozwalające na zachowanie drzew.

Strażnik Drzew brał udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew w dnu 27 maja 2022r. Omówiono na spotkaniu inwestycję budowy żłobka i przedszkola przy ul. Strzelców oraz ronda przy ulicy Lwowskiej i Mieszka I. W pierwszym przypadku będzie wystosowany wniosek do jednostek miejskich uczestniczących w procesach inwestycyjnych o włączanie na przedwstępnym etapie planistycznym inwestycji inspektora nadzoru do zarządzania zielenią. W drugim powstał wniosek o przesadzenie młodych lip przeznaczonych na wycinkę.

Miesiąc zakończył się udziałem Strażnika Drzew w Konferencji naukowej w Katowicach pt. „Tryumf nauki w walce nad przestępczością”, wygłoszenie mowy inauguracyjnej o: Skuteczności prawa w ochronie drzew.

 

DZIENNIK - czerwiec 2022

Strażnik Drzew wspólnie z Przewodniczącym Rady Osiedla Króla St. Augusta dokonał częściowego przeglądu drzew przy VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Króla Augusta i na ul. Sportowej.

Strażnik Drzew brał udział w warsztatach Fundacji Ekorozwoju w Kiczkowie „Drzewa sędziwe, ochrona i odtwarzanie alei”.

Prowadzona była również dalsza diagnostyka drzew projektowych, ich pomiary i rekomendacje.

W trakcie pobytu przy okazji diagnozowania drzew w okolicach Rzeszowa, gościliśmy eksperta Instytutu Drzewa z Wrocławia Pana Mariusz Krynickiego. Zaprosiliśmy go do wspólnego obejrzenia kilku rzeszowski drzew w problematycznej lipy przy ul Sienkiewicza 12. Przy badaniach sondą dendrologiczną okazało się, że drzewo ma w znacznym stopni zainfekowane i rozkładające się korzenie. W rekomendacji Pana Krynickiego zalecał odstąpienie od próby obciążeniowej i wycięcie drzewa lub pozostawienia bezpiecznego świadka. Zatem obrona tego drzewa została zaniechana, o czym poinformowaliśmy Zarząd Zieleni w Rzeszowie.

Na ul. Miłocińskiej odbyła się interwencja w sprawie wycinki drzew. Zgłoszenie otrzymaliśmy od właścicielki pobliskiej szkółki drzew, zaniepokojonej spłoszonymi ptakami gniazdującymi w koronach wycinanych drzew. Została zawiadomiona Policja, która prawdopodobnie nie podjęła interwencji (zgłaszająca obserwowała okolicę przez kolejne kilka godzin i nie widziała patrolu).

13 czerwca odbyło się spotkanie przy dębie na ulicy Fredry w związku ze zbliżającymi się pracami przebudowy drogi zlokalizowanej w sąsiedztwie drzewa. Przybyli przedstawiciele inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, wykonawcy firmy- STRABAG, Zarządu Zieleni i Wydziału Ochrony Środowiska. Fundację i Strażników Drzew reprezentowali: Irena Paterek, Irena Cymbalista, Zbigniew Mieszkowicz. Z racji braku przygotowania do rozmowy ze strony inwestora i wykonawcy spotkanie zostało przełożone.

W czerwcu odbyły się również spotkania z mieszkańcami osiedla 1000-lecia i Śródmieścia, w Rzeszowskich Olszynkach, prawie całość spotkania poświęcona była temu bardzo ennemu przyrodniczo rejonowi miasta.

Strażnik Drzew uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Ekoskop pt. „Skrzydlatorium” w ramach projektu „Oko na klimat” z wystawą fotografii „Piękne i okaleczone” oraz pokazem edukacyjnym narzędzi dendrologicznych pod hasłem: „Jak rozmawiać z drzewami”.

Ponadto Strażnik Drzew brał dział w Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta, podczas której zajmowano się sprawą pomnika przyrody – wiąz na ul. Spytka Ligęzy na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych, w związku z planowanymi pracami przy ociepleniu fundamentów, które prawdopodobnie będą naruszać strefę ochronną drzewa.

Zajmowaliśmy się również przygotowaniem konkursu: „Drzewa świadkowie naszych losów”, odebrano w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przeznaczone na konkurs książki. Przygotowywaliśmy wnioski o objęcie ochroną pomnikową drzew.

Strażnik Drzew dokonywał też w terenie oględzin drzew do omówienia na Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew. Posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony drzew z udziałem Strażnika odbyło się 24 czerwca.

 

Standardowo skanowane były udostępniane przez urzędy dokumenty związane z wnioskami o wycinkę drzew, jak również dla celów statystycznych decyzje i zgłoszenia zezwoleń na wycinkę drzew.

Strażnik Drzew zapoznał się z problemem wykonania robót instalacji gazowych i kolizji z drzewami na os. 1000 -lecia, odbył spotkanie i obchód z kierownikiem administracji. Brał również udział w sesji terenowej posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w Olszynkach.

Fundacja brała udział w Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury – Inicjatywy Oddolne. Zostało przygotowane stoisko z banerami, wystawą „Piękne i okaleczone”, publikacjami, ulotkami i zademonstrowano prosty sprzęt do oceny kondycji drzewa (młotek dendrologiczny i sondę glebową).

Dokonywaliśmy również analizy inwestycji Wisłokostrady zagrażającej obszarom zieleni położonym w okolicach Kopca Konfederatów Barskich i nabrzeża Wisłoka, który jest terenem szczególnie cennym przyrodniczo. Strażnik Drzew szczegółowo analizował mapki i dokumenty umieszczone na BIP dotyczące tej inwestycji. W Urban Lab w Rzeszowie ul. 3-Maja 13 odbyło się spotkanie z udziałem Strażnika Drzew dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kopca Konfederatów Barskich.

Podjęta została również interwencja w sprawie wycinki drzew na ul. Klonowej. Administracja osiedla planowała wyciąć trzy drzewa – uszkodzoną w wichurze czereśnię i dwie akacje. Strażnik zarekomendował przebadanie czereśni pod kątem możliwości jej ocalenia oraz wystosował zapytanie mailowe o przyczynę podjęcia decyzji o wycince akacji, które wydają się zdrowe.

DZIENNIK - lipiec 2022
Lipiec rozpoczął się spotkaniem w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rzeszowie w celu omówienia inwestycji wymiany rur ciepłowniczych na osiedlu Krakowska Południe w sposób jak najmniej kolidujący i uszczuplający stan drzewostanu osiedla.
Strażnik drzew wziął udział w spotkaniu dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej Strażnik monitorował związane z tym zagrożenia, niestety przełożone w czerwcu spotkanie z przedstawicielami inwestora i wykonawcy tj. – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, oraz firmy STRABAG finalnie nie odbyło się z powodu braku zainteresowania tych ostatnich. Nie obyło się niestety bez przycinki konarów dębu – bez zachowania elementarnych zasad chirurgii drzewnej, brak użycia zdezynfekowanych ręcznych narzędzi, w zamian niezgodne ze standardami cięcia piłą motorową.
Strażnik podejmował też interwencję w sprawie usychających nasadzeń w mieście, odnotowano, że przyczyną jest brak podlewania i panujące wysokie temperatury.
W lipcu dwukrotnie gościliśmy w Aktualnościach TVP Rzeszów, 11 lipca nagranie dotyczyło przypadków całkowitej niemal eliminacji zieleni przy rewitalizacji rynków miast a inspiracją do materiału był przypadek ostatnio przeprowadzonej rewitalizacji rynku w Leżajsku, która odbiła się szerokim echem w całym kraju. Natomiast 19 lipca Strażnik wypowiadał się na temat uszkodzeń korzeni przy prowadzonej inwestycji oświetlenia w Olszynkach nad Wisłokiem i zwracał uwagę na nieustający problem braku dbałości o drzewa przy planowaniu różnego rodzaju inwestycji.
Przeprowadzono również akcję informacyjną wśród zarządców terenów z drzewami w Rzeszowie, rozesłano mailowo materiały informacyjne – standardy pracy na i przy drzewach, które mogą przyczynić się do korzystniejszego dla otoczenia rozwiązywania zagadnień z zielenią wysoką, zaprosiliśmy zarządców do wspólnych konsultacji i wymiany doświadczeń.
Odebraliśmy zgłoszenie wycinki dwóch klonów przy ul. W. Pola 7. Jako powód wycięcia podano zagrożenie bezpieczeństwa. Mieszkanka dokonująca zgłoszenia przygotowała petycję, którą Strażnik Drzew przeanalizował i uzupełnił swoimi uwagami. Oceniono, że jedno drzewo jest wypróchniałe, ale stopień wypróchnienia wymaga dalszego zbadania, a nie wycinki.
22 lipca Strażnik Drzew brał udział w Posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego, które poprzedziły oględziny drzew, będących tematem planowanych spraw do omówienia. W przygotowaniach do posiedzenia uczestniczyła pani dr Agata Ćwik z Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, z którą ustalono sposób zaprezentowania pomysłu na wdrożenie standardów postępowania z drzewami na Komisję Dialogu Społecznego ds. drzew.
Podjęte zostały działania w sprawie planowanej przez Spółdzielnię Nowe Miasto wycinki klonu w okolicach ul. Podwisłocze 2 i 4. Okazałe drzewo, będące w bardzo dobrej kondycji nieznacznie koliduje z konstrukcją dachu pergoli śmietnikowej, co stało się powodem planów wycinki. Przygotowane zostało pismo dla mieszkańców w celu wyrażenia sprzeciwu wraz z propozycjami innych rozwiązań.
Przygotowano również wniosek o ustanowienie pomnika przyrody z drzewa rosnącego przy ul. Św. Mikołaja 3 w Rzeszowie z gatunku jesion pensylwański. W międzyczasie zbierano materiały do mikro historii o drzewach wchodzących w skład „Szlaku drzew pomnikowych”.
Zajmowano się zgłoszeniem niepokojącej sytuacji związanej z niszczeniem drzew przez sprzęt ciężki na budowie bloków mieszkalnych ul. Graniczna 8. Strażnik Drzew wystąpił o udostępnienie dokumentów w tej sprawie do Wydziału Ochrony Środowiska z racji, że było tam wydawane zezwolenie na wycięcie części drzew.
Zajmowaliśmy się również zgłoszeniem i wyjaśnieniem w Zarządzie Zieleni Miejskiej powodu oznaczenia drzew na cmentarzu przy ul. Podkarpackiej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że ma być tam zdejmowany posusz w koronie z oznaczonych drzew.
SZLAK DRZEW POMNIKOWYCH.png