POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI BĘDZIE DZIKO

Kto jest Administratorem Państwa danych?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

  1. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Fundacja „Będzie dziko”

35-205 Rzeszów, ul. Klonowa 26/26

NIP: 5170409452, KRS: 0000856729

(„Administrator”).

 

Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych?

 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail fundacja.bedzie.dziko@gmail.com.

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

 

Fundacja co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niektórych sytuacjach przekazanie danych osobowych może być konieczne lub niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania.

Dane mogą być przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m. in. kontaktu bezpośredniego związanego ze świadczeniem szeroko rozumianych czynności fundacji, za pośrednictwem poczty lub telefonu.

 

Jaki jest cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora?

 

Przede wszystkim zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu.

Do realizacji wskazanego celu będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatorów internetowych, adresy w serwisach społecznościowych, dane dotyczących zainteresowań związanych z ochroną środowiska.

Celem przetwarzania przez fundację danych osobowych jest również:

  1. umożliwienie Państwu złożenia wniosku o dotację/darowiznę?
  2. ocena Państwa wniosku,
  3. realizacja umowy,
  4. kontakt z Państwem w sprawie realizacji umowy,
  5. monitoring, realizacji umowy oraz spełnienie innych obowiązków prawnych nałożonych na Organizatorów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO czyli realizacja umowy oraz obowiązki prawne ciążące na Fundacji.

 

Komu przekazywane są Państwa dane?

 

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub

powierzane następującym podmiotom:

– dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

– świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora

– świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora

– podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

– świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

– organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

 

Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

 

Państwa dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołają Państwo zgodę lub złożą Państwo sprzeciw wobec faktu przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i do osiągnięcia celu opisanego

powyżej oraz maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Państwem.

 

Jakie mają Państwo prawa?

 

Jako Administrator Państwa danych zapewniamy:

– prawo dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO);

– prawo żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),

– prawo żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),

– prawa przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit.

  1. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy fundacji: fundacja.bedzie.dziko@gmail.com

– Informujemy również, iż każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Fundacji odnośnie przetwarzania danych oraz może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/)

– Przysługuje Państwu również prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Fundacja będzie starać się odpowiadać na każde Państwa żądanie w terminie 1 miesiąca. Jednak w przypadkach bardziej skomplikowanych lub w razie wielu zapytań złożonych w tym samym czasie, Fundacja może przedłużyć termin odpowiedzi, o czym Państwa poinformujemy.

 

Czy podanie Państwa danych jest obowiązkiem?

 

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa danych nie

będziemy w stanie realizować niektórych działań.

 

Czy Fundacja dokonuje profilowania?

 

Fundacja nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie automatycznych systemów przetwarzania danych. Nie dokonujemy również profilowania.